Contact us

Hovenierstraat 51, 2018 Antwerp, Belgium

Email us

Info@bvgd.be
keesjehenri@hotmail.com

Free call

+32 476 890 305

By-Laws

By-laws ~

Our By-Laws

I. VERGADERING VAN 10/02/2021

Ingevolge algemene vergadering van 10/02/2021 van de beroepsverenigingBelgische vereniging van
handelaars in- en uitvoerders van geslepen diamant, met zetel in het Vlaams Gewest en met adres
te 2000 Antwerpen, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0408.749.090 en
die volgende besluiten heeft genomen:
De vergadering beslist In toepassing van artikel 41, §4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk
(afgekort VZW) aan te nemen:

HOOFDSTUK I

Benaming – zetel en doel van de vereniging
Artikel 1
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming “Belgische vereniging van handelaars inen uitvoerders van geslepen diamant” in het kort “B.V.G.D.” in het frans “Association belge des
négociants importateurs et exportateurs de diamants taillés”.
Haar zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen aan de Hoveniersstraat 22, gelegen in het Vlaams
Gewest.
Haar aktiviteit strekt zich uit over heel België.
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
Zij vertegenwoordigt in de breedste zin de belangen van haar leden en van alle handelaars in
geslepen diamant.
Artikel 2
De vereniging heeft als doel de studie, de bescherming en de bevordering van de beroepsbelangen
van haar leden.
Te dien einde omvatten de werkzaamheden van de vereniging :
1. Het in-stand-houden en het bevorderen van :
• de Belgische handel in geslepen diamant
• de in en uitvoer ervan
• de internationale diamanthandel in geslepen diamant in het algemeen.
2. Het behartigen van de gemeenschappelijke beroepsbelangen van haar leden bij het uitoefenen
van hun bedrijf.
Verder zal worden nagestreefd om o.a. door besprekingen en onderhandelingen met openbare
besturen en organisaties in binnen- en buitenland overeenkomsten af te sluiten voor zover dit
gebeurt in het algemeen beroepsbelang van de leden

HOOFDSTUK II

Categorieën van leden – voorwaarden voor toetreding en ontslag
Artikel 3
De vereniging bestaat uit twee categorieën van leden nl de werkende leden en de toegetreden leden.
Dit kunnen zowel natuurlijke personen zijn als handelsbedrijven, die in het Belgisch KBO
ingeschreven zijn.
Artikel 4
Om lid te zijn, zowel werkend of toegetreden, moet men de volgende voorwaarden vervullen :
1. De natuurlijke personen moeten ten minste achttien jaar zijn;
2. De statuten van de vereniging aanvaarden;
3. Voorgedragen worden door twee leden van de vereniging en door de Raad van Bestuur
aangenomen worden met gewone meerderheid van stemmen.
De stemming is geheim.
Ingeval van weigering der aanvaarding dienen geen redenen opgegeven.
4. De leden moeten in het gebied van de vereniging het beroep uitoefenen van handelaars en/of inen uitvoerders van geslepen diamant.
Artikel 5
De werkende leden zijn gehouden :
1. Ieder jaar een bijdrage te betalen, waarvan het bedrag door de statutaire Algemene vergadering
wordt bepaald. Deze bijdrage bedraagt maximum 250 Euro.
Bijzondere bedragen kunnen door de Algemene vergadering worden vastgesteld voor speciale op te
richten diensten in het kader van de werkzaamheden van de vereniging.
2. de jaarlijkse Algemene vergadering bij te wonen, behoudens gewettigde verhindering.
3. Alle verordeningen van de vereniging na te leven.
4. Hun bijdrage tijdig te betalen. Indien zij binnen de maand na een eerste rappel hun bijdrage niet
betaald hebben, worden zij automatisch als toegetreden lid beschouwd.
Artikel 6
De toegetreden leden moeten minstens één keer hun lidbijdrage betaald hebben. Zij hebben geen
verdere verplichtingen en ook geen stemrecht op de Algemene vergadering.
Aritkel 7
Ieder lid heeft het recht op elk tijdstip ontslag te nemen.
De vereniging heeft slechts het recht betaling te vorderen van de vervallen en lopende bijdragen.
Het ontslag moet schriftelijk aan de Voorzitter gezonden worden.
Wordt beschouwd als zijnde ontslagnemend, elk lid dat sedert meer dan één jaar in gebreke is met
het betalen van de lidmaatschapsbijdrage.
Evenwel kan de Raad van Bestuur dit verval ongedaan maken, indien het lid zijn achterstand in
betaling voldoende rechtvaardigt.
Artikel 8
Uitsluiting van de leden is mogelijk :
1. wegens overtreding van de statuten en de bijzondere verordeningen;
2. In geval van kennelijk wangedrag.
3. Wanneer zij door hun handelswijze de belangen van de vereniging schaden.
De uitsluiting wordt bij meerderheid van twee/derden der stemmen door de raad van Bestuur
uitgesproken.
De betrokkene wordt uitgenodigd om zijn verdediging voor te dragen.
Het uitgesloten lid kan in beroep gaan bij de eerstvolgende Algemene vergadering, die beslist met
gewone meerderheid van stemmen der aanwezige leden.
In geval van een geschil gaat de BVGD de verbintenis aan om, samen met de tegenpartij, de
middelen te zoeken om hetzij bij verzoening, hetzij bij arbitrage, ieder geschil over de
werkvoorwaarden dat de vereniging aangaat te beslechten.

HOOFDSTUK III

Bestuur van de vereniging
Artikel 9
De vereniging wordt bestuurd door een bestuursraad samengesteld uit minimum 4, maximum 7
werkende leden :
1. Een voorzitter
2. Een ondervoorzitter
3. Een schatbewaarder
4. Een sekretaris
5. Drie bestuursleden
Om bestuurslid te zijn moet men de Belgische nationaliteit bezitten ofwel als vreemdeling de toelating hebben verkregen om zijn woonst in België te vestigen en er effectief te verblijven.
Bestuursleden worden voor vier jaar uit de werkende leden gekozen, door de Algemene vergadering
die beslist bij gewone meerderheid der aanwezige stemgerechtigde werkende leden.
Hun mandaat kan ten allen tijde beëindigd worden door de algemene vergadering en bij niet-naleving
van het reglement kunnen sancties opgelegd worden. Deze sancties zijn het geven van een blaam,
een schorsing of een uitsluiting.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Kandidaten voor het bestuur moeten hun kandidatuur schriftelijk indienen ten laatste acht dagen voor
de Algemene vergadering.
Om verkiesbaar te zijn moet men minstens één jaar werkend lid zijn en door drie leden van de
vereniging voorgeteld worden.
Artikel 10
De Raad van Bestuur wordt om de twee jaar voor de helft vernieuwd.
Zulks impliceert dat het ene verkiezingsjaar twee tot vier bestuurders uittreden en het volgende
verkiezingsjaar twee tot drie.
De eerste uittredende zullen door het lot worden aangewezen.
De vervanging van de overleden of ontslagnemende bestuurders heeft plaats op de eerstvolgende
Algemene vergadering.
De alsdan gekozen bestuurder beëindigt het mandaat van degene die hij vervangt.
Artikel 11
De Raad van Bestuur vergadert minimum twee maal per jaar op de dag en uur in de
bijeenroepingsberichten vermeld. De uitnodigingen mogen per e-mail of als elektronische berichten
gestuurd worden.
De Voorzitter mag de Raad bijeenroepen telkens het belang van de vereniging dit vereist.
De Voorzitter moet de Raad bijeenroepen wanneer ten minste twee bestuursleden hierom schriftelijk
verzoeken.
Artikel 12
Behoudens hoogdringendheid, in de oproeping vermeld, kan de Raad van Bestuur slechts geldig
beraadslagen indien ten minste drie leden aanwezig zijn.
Indien dit niet het geval is mag de Raad van Bestuur na een nieuwe oproeping, ten vroegste twee
dagen later, over de dagorde van de vergadering beslissen, ongeacht het aantal aanwezigen,
behalve in de periode van het diamantverlof.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking der stemmen, is die van de Voorzitter beslissend.
Artikel 13
De bestuurders vervullen hun mandaat kosteloos.
Artikel 14
De Raad van Bestuur is belast met alle bestuursdaden, die niet aan de Algemene vergadering
voorbehouden zijn.
Hij neemt alle maatregelen ter uitvoering van de beslissingen van de Algemene vergadering,
onderzoekt alle middelen die geschikt zijn voor het bereiken van het doel van de vereniging. De
Raad van Bestuur zal bovendien, vertegenwoordigd door de Voorzitter samen met één bestuurslid –
zoals hierna bepaald – mogen overgaan tot alle door de wet toegelaten aankopen en verkopen van
onroerend goed, ruil, hypothecaire lening, handlichting en beslag.
Voor alle daden van beschikking is een beslissing vereist van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur duidt tevens een bestuurslid aan dat samen met de Voorzitter de vereniging
zal vertegenwoordigen in de Hoge Raad voor Diamant.
De Raad van Bestuur bereidt de agendapunten en de voorstellen van de algemene Vergadering
voor.
Artikel 15
De Voorzitter waakt over de naleving van de statuten en van de bijzondere verordeningen.
Hij zorgt voor de orde op de vergaderingen en neemt de nodige maatregelen voor de uitvoering van
de beslissingen van de Raad van Bestuur.
Alle akten, beslissingen en verslagen worden door de Voorzitter en één bestuurslid getekend.
De Voorzitter vertegenwoordigt alleen de vereniging tegenover de openbare machten en derden.
Hij treedt op in rechte, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij en dit binnen de perken van de
wet.
Artikel 16
De ondervoorzitter staat de Voorzitter bij in de uitoefening van zijn functie.
Zo nodig vervangt hij de Voorzitter, die tijdelijk aan hem zijn bevoegdheden kan overdragen.
Artikel 17
De sekretaris is belast met de administratie van de vereniging. Hij stelt de verslagen op van de Raad
van Bestuur en van de Algemene vergadering Hij houdt de lijst bij van de leden van de vereniging overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 en
maakt aan de Raad van Bestuur de aanvragen tot toetreding over. Hij bewaart de archieven van de
vereniging.
Artikel 18
De schatbewaarder is verantwoordelijk voor de boekhouding en de tijdige bijwerking van de
boekhouding van de vereniging. Hij houdt alle documenten en bankafschriften bij.
Hij doet alle financiële verrichtingen op schriftelijk verzoek van de Voorzitter of door een hiertoe
gemachtigd lid van de Raad van Bestuur.
Hij zorgt voor de inning van de bijdragen en van de andere sommen aan de vereniging verschuldigd
of door haar te innen en geeft hiervan kwijting.
Hij verricht alle beleggingen en terugneming van gelden in opdracht van de Voorzitter of van diegene
die hem vervangt.
Artikel 19
Het vermogen van de vereniging omvat alle roerende en onroerende goederen, die zij krachtens de
wet mag bezitten.
Het maatschappelijk fonds wordt gespijsd door de bijdragen van de leden, de giften en legaten, de
toelagen van overheidswege en door alle voordelen waarvan de vereniging wettelijk mag genieten

HOOFDSTUK IV

Algemene Vergadering
Artikel 20
Ten minste één maal per jaar dient er een gewone Algemene vergadering bijeen geroepen te worden
waarop alle werkende leden zijn uitgenodigd. De toegetreden leden mogen de vergadering
bijwonen.
De voorzitter of de meerderheid van de bestuursleden mogen de Algemene vergadering
bijeenroepen telkens zij het nuttig achten.
De voorzitter moet ze bijeenroepen wanneer zulks door één/vierde van de werkende leden schriftelijk
aangevraagd wordt met aanduiding van de op de dagorde te plaatsen punten.
De Algemene Vergadering is bevoegd tot :
• het goedkeuren van de jaarrekeningen
• kwijting verlenen aan de bestuurders
• de revocatie en het verkiezen van de leden van de Raad van Bestuur
• het goedkeuren van de bijzondere verordeningen
• het wijzigen van de statuten
• het ontbinden van de vereniging
• het bespreken van alle onderwerpen die de vereniging aanbelangen en die haar regelmatig
voorgelegd worden.
Haar beslissingen zijn voor alle leden bindend.
Over aangelegenheden die de leden individueel aanbelangen, zoals bijvoorbeeld het kiezen van de
bestuursleden, wordt steeds bij geheime stemming beslist.
De bijeenroepingsberichten worden schriftelijk verzonden minstens vijftien dagen voor de
vergadering met vermelding van de dagorde.
Op de Algemene Vergadering hebben alle werkende leden recht op één stem.
De werkende leden mogen zich laten vertegenwoordigen bij volmacht.
Elk lid kan slechts drager zijn van één volmacht.
Behoudens de gevallen voorzien in artikel 23 worden de beslissingen van de algemene vergadering
genomen bij meerderheid der tegenwoordige stemgerechtigde werkende leden.
Artikel 21
De gewone Algemene vergadering moet ten laatste voor 30 juni plaatsvinden.
Op die vergadering brengt de Raad van Bestuur verslag uit over de volledige aktiviteiten van het
vorig jaar en onderwerpt de jaarrekeningen aan de goedkeuring van de vergadering.
Artikel 22
De VZW mag een erkenning vragen als beroepsvereniging bij de FOD Economie. De Algemene
vergadering zal dit goedkeuren.
De vereniging kan zich aansluiten bij een federatie van beroepsverenigingen, onder de voorwaarde
gesteld bij de wet van 23 maart 2019

HOOFDSTUK V

Wijziging van de statuten.
Ontbinding en vereffening van de vereniging
Artikel 23
De wijzigingen aan de statuten en de ontbinding van de vereniging zijn verbonden aan speciale
quorum overeenkomstig de wet van 23 maart 2019.
Aanwezigheidsquorum : Ten minste twee/derden van de werkende leden moet op de algemene vergadering aanwezig of vertegenoordigd zijn om een geldige beslissing te kunnen nemen.
Stemquorum : Om een statutenwijziging te kunnen aannemen, is ten minste twee/derden van de
stemmen vereist. Als de wijziging over het doel of het voorwerp van de VZW gaat, is het vereiste
stemquorum vier/vijfde.
Indien de Algemene vergadering, bijeengeroepen om de ontbinding van de vereniging uit te spreken
of om haar statuten te wijzigen, niet de twee/derden van de werkende leden vertegenwoordigt, dient
er een nieuwe vergadering bijeengeroepen te worden minstens vijftien dagen nadien. Op deze
tweede Algemene vergadering zijn de beslissingen geldig, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde werkende leden. De akten tot wijziging van de statuten of tot vrijwillige
ontbinding van de vereniging hebben slechts uitwerking nadat zij neergelegd zijn bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
De Algemene vergadering die de ontbinding uitspreekt, benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
bevoegdheden.
Na betaling van de schulden, wordt het vermogen van de vereniging verdeeld – aan een of meerdere
verenigingen – die dezelfde doeleinden nastreven en die door de Algemene vergadering
goedgekeurd is

HOOFDSTUK VI

Huishoudelijk reglement
Artikel 24
Indien de Algemene vergadering het nodig acht zal de Raad van Bestuur een huishoudelijk
reglement opstellen.
Dit reglement zal door de Algemene vergadering worden goedgekeurd alvorens te worden
toegepast.
Dezelfde procedure moet nageleefd worden voor de eventueel aan het reglement aan te brengen
wijzigingen.

 

II. ALGEMENE VERGADERING VAN 10 FEBRUARI 2021

Uit de algemene vergadering van 10 februari 2021 blijkt:
• het ontslag van de heer Mehta Nehal als bestuurder;
• de benoeming van de heer Zaveri Rahul als bestuurder.
Bijgevolg bestaat het bestuursorgaan op heden uit:
• de heer Zaveri Rahul;
• de heer Keesje Henri;
• de heer Horowitz David;
• de heer Gumuchdjian André;
• de heer Barsamian Philippe.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
samen hiermee neergelegd: gecoördineerde statuten
Voor de vereniging,
Notaris Alexander Vermeire, met standplaats te Aalter

Cart
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare